Menu

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

Identificatie onderneming: 

BV JUWELEN A. BOUVERNE  
adres:  Kortedagsteeg 39, 9000 Gent
ondernemingsnummer: BE 0423124886
Tel: XXX
E-mail: XXX
Live Chat: XXX
Website :  www.bouverne.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van BV Juwelen A. Bouverne, met maatschappelijke zetel te Kortedagsteeg 39, 9000 Gent en ondernemingsnummer BE 0423124886, hierna ‘Juwelen Bouverne’ genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘Klant’).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Juwelen Bouverne moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Juwelen Bouverne aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen en betalingen 

De prijzen van de producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.

Alle prijzen van de producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant en worden berekend op het ogenblik de bestelling wordt geplaatst overeenkomstig artikel 4. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het adres en het land waarnaar de producten moeten worden verzonden.

Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld.

Als een product niet correct geprijsd is op de Website, zal Juwelen Bouverne schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra Juwelen Bouverne kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas verwerkt nadat Juwelen Bouverne de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 8 dagen vanaf het moment dat Juwelen Bouverne de Klant in kennis heeft gesteld. Als Juwelen Bouverne er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als Juwelen Bouverne geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt Juwelen Bouverne de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in XXX. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. De Klant verbindt zich ertoe de producten niet door te verkopen voor speculatieve doeleinden binnen een termijn van twee jaar na de aankoop zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Juwelen Bouverne. 

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Juwelen Bouverne niet. Juwelen Bouverne is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst telefonisch +32XXXX  of via XXX emailadres of via Live Chat. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Juwelen Bouverne. Juwelen Bouverne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.bouverne.be. 

De bestelprocedure verloopt als volgt:

Ga naar het artikel van uw keuze, klik op XXX

U heeft nu uw gewenste artikel in de winkelmand geplaatst.

U kunt nu verder winkelen of uw bestelling afronden door naar de winkelmand te gaan

Klik op de knop XXX

Om uw bestelling te kunnen verwerken, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen in het tabblad XXXX

Indien de bestelling betrekking heeft op een (Rolex) horloge, vragen wij u de maat van uw pols door te geven zodat wij de horloge kunnen aanpassen. 

In het tabblad XXX kunt u kiezen om de bestelling ofwel af te halen in de winkel te Kortedagsteeg 39 dan wel te laten leveren op een bepaald adres in één van de hierboven vermelde landen via een door onze winkel goedgekeurde vervoerder aan de vermelde kost. Teneinde de Klant maximaal te beschermen, kan de levering enkel geschieden via een door één van onze goedgekeurde vervoerders. 

Controleer uw bestelling in het tabblad XXX

Klik vervolgens op BETALEN nadat u de algemene verkoopsvoorwaarden voor akkoord hebt aangevinkt.

Nu komt u terecht op de beveiligde site XXX. Kies een betaalmethode: XXX

Volg de betaalinstructies van de gekozen betaalmethode.

Als de betaling correct werd uitgevoerd, komt u opnieuw terecht op de webshop en ziet u de bevestiging van uw bestelling.

Meteen na de betaling ontvangt de Klant via e-mail een bevestiging van de bestelling door Juwelen Bouverne. 

Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal Juwelen Bouverne de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als Juwelen Bouverne niet de volledige betaling ontvangt binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling, heeft Juwelen Bouverne het recht om de bestelling automatisch te annuleren

Juwelen Bouverne is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via e-mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, wordt het aangekochte product ingepakt en verstuurd via een door Juwelen Bouverne goedgekeurde vervoerder die voldoet aan de standaarden voor veiligheid en verzekering. 

Juwelen Bouverne streeft naar een levertermijn van XXXX werkdagen. Internationale leveringen kunnen XXX tot XXX werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van de vervoerder in het land waar het pakket naar verzonden wordt.

De Klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. Juwelen Bouverne is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingegeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.

Indien de Klant vragen heeft over de verzending kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst van Juwelen Bouverne vermeld in artikel 9. 

Juwelen Bouverne zorgt ervoor dat de producten zorgvuldig zijn verpakt. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 24u worden gemeld. Juwelen Bouverne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Juwelen Bouverne.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Juwelen Bouverne te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 7:  Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar XXX

Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering per e-mail en zal Juwelen Bouverne de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

Na ontvangst van een bevestiging dat de producten Juwelen Bouverne hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 8.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Juwelen Bouverne via het bijgaande modelformulier (bijlage) of op een andere ondubbelzinnige wijze (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Deze mededeling dient het volgende te bevatten:

Nummer van de bestelling, bijvoorbeeld Bestelling #1234

Omschrijving van het product, bijvoorbeeld Horloge  (#12345)

Uw bankgegevens (IBAN – BIC)
Indien u een foutief of beschadigd artikel heeft ontvangen, gelieve dit ook mee te delen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Juwelen Bouverne heeft meegedeeld, terugzenden. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant die deze dient terug te brengen ofwel persoonlijk in de winkel ofwel via een door Bouverne goedgekeurde vervoerder.

Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Juwelen Bouverne is niet gehouden gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten terug te nemen wanneer ze niet gebruikt werden om louter de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.  

Juwelen Bouverne behoudt de keuze in bovenstaande gevallen de goederen toch terug te nemen mits aanrekening van een waardevermindering (die het gevolg is van een ongeoorloofd gebruik) bij de terugbetaling. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Juwelen Bouverne alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten (en een eventuele waardevermindering bij ongeoorloofd gebruik) aan de Klant terugbetalen binnen een redelijke termijn en maximum 14 kalenderdagen na ontvangst door Juwelen Bouverne van de geretourneerde producten. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

Artikel 9: Garantie

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de producten.

De Klant moet Juwelen Bouverne informeren over een gebrekkig artikel binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant en niet later dan twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

Na teruggave van het gebrekkige artikel zal Juwelen Bouverne, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw artikel sturen of het artikel repareren en alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het artikel kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Juwelen Bouverne. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen en zal Juwelen Bouverne de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 8.

Sommige producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van twee jaar aangevuld met een fabrieksgarantie.

 In het kader van de aankoop van een Rolex horloge zal Juwelen Bouverne onverwijld de garantiekaart Rolex activeren door gebruik te maken van de applicatie GCA. 

Artikel 10: Klantendienst en klachtenprocedure 

De klantendienst van Juwelen Bouverne is bereikbaar als volgt: 

  • op het telefoonnummer XXX
  • via e-mail op XXX
  • per post op het adres van Juwelen Bouverne 
  • Per LiveChat op XXXX

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden en Juwelen Bouverne zal deze klacht binnen een redelijke termijn behandelen. 

De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13 en bereikbaar via e-mailadres odr@eccbelgium.be en tel. +3228923712. 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Juwelen Bouverne beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Juwelen Bouverne zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

Artikel 12: Privacy en verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking, Juwelen Bouverne, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling,), het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

In het kader van aankoop van een Rolex horloge, kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het activeren van de garantiekaart of het informeren van de fabrikant over een terugzending door de Klant.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Daartoe ontvangt de Klant een e-mail met login-gegevens. Uw inschrijving laat u toe uw persoonlijke gegevens aan te passen en een overzicht te behouden op uw aankoopgeschiedenis. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Juwelen Bouverne heeft dus geen toegang tot het paswoord.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de klantendienst van Juwelen Bouverne.

Juwelen Bouverne behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan deze steeds contact opnemen met de klantendienst van Juwelen Bouverne vermeld in artikel 10. 

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn/haar browser (via de help-functie). Het is mogelijk dat in dat geval bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Juwelen Bouverne om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Juwelen Bouverne. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank te Gent bevoegd.

Blijf altijd op de hoogte
van nieuwe collecties

Door je te registreren ga je akkoord met ons privacybeleid